Administrácia typov jednotiek

Oprávnenie umožňuje zobrazenie, pridanie, modifikáciu a zmazanie typov jednotiek. Používateľ s daným oprávnením má právo vytvárať nové typy jednotiek, určiť, ktorá jednotka je nadradená, ako a či sa má zobrazovať v ľavom menu a či je určená na registráciu členov.

Administrácia podtypu jednotiek

Oprávnenie umožňujú používateľovi v sekcii Administrácia / Členstvo /Jednotky / Konkrétny typ jednotky zobrazovať, pridať, modifikovať a mazať Podtypy Jednotiek.

Administrácia funkcií

Oprávnenie umožňuje zobrazenie, pridanie, modifikáciu a zmazanie funkcií. Jednotlivé funkcie sú naviazané na typ jednotky. Pri vytváraní novej funkcie je potrebné si najprv zvoliť typ jednotky a následne vytvoriť novú funkciu pre daný typ jednotky.

V rámci každého typu jednotky je kontrolovaná jedinečnosť názvu funkcie – nie je možné vytvoriť dve rovnaké funkcie v rámci jedného typu jednotky (Účtovník jednotky = Uctovnik jednotky)

Pre každú funkcia je možné zadefinovať jej jedinečnosť v jednotke = funkcia sa môže priradiť max. jednej osobe v jednotke na dané obdobie.

Administrácia členských období

Oprávnenie povoľuje zobrazovať, pridávať, modifikovať a mazať členské obdobia na registráciu členov.

Administrácia typov registrácie

Oprávnenie povoľuje zobrazovať, pridávať, modifikovať a mazať typy registrácie.

Administrácia členských poplatkov

Oprávnenie povoľuje zobrazovať, pridávať, modifikovať a mazať typy členských poplatky, ktoré sa vyberajú pri registrácii osôb.

Administrácia vekových skupín

Oprávnenie umožňuje zobrazovať, pridávať, modifikovať a mazať vekové skupiny v rámci systému. Vekové skupiny sú spravované v sekcii Administrácia / Členstvo / Vekové skupiny.

Administrácia časopisov

Oprávnenie umožňuje zobrazovať, pridávať, modifikovať a mazať časopisy, ktoré si používatelia môžu nastavovať vo svojom profile alebo v profiloch osôb, na ktoré majú právo.

Administrácia programu

Oprávnenie umožňuje používateľovi zobraziť, pridať, modifikovať a mazať programové moduly, ktoré si následne používatelia môžu priradiť vo svojom profile, alebo v profile osôb na ktoré majú práva.

Administrácia typov kvalifikácie

Dané oprávnenie povoľuje zobrazovať, pridávať, modifikovať a mazať typy kvalifikácie, ktoré sú dostupné v profile osoby v záložke Vzdelanie.

Administrácia typov ocenení

Oprávnenie povoľuje zobrazovať, pridávať, modifikovať a mazať typy ocenení a konkrétne ocenenia jednotlivých typov ocenení a presúvať ocenenia pod iný typ ocenenia, ktoré si následne dostupné v profile osoby v záložke Ocenenia.

Pridelené ocenenia podľa jednotlivých typov ocenení sa zobrazujú v profile používateľa a sú spravované v sekcii Administrácia  / Členstvo / Ocenenia.

 

Administrácia typov kontaktov

Oprávnenie povoľuje zobrazovať, pridávať, modifikovať a mazať typy kontaktov, ktoré sú dostupné v profile osoby  v záložke Kontakty. Telefón a Email sú systémové kontakty, preto ich nie je možné vymazať.

 

Administrácia typov Priorít

Oprávnenie umožňuje zobrazovať, pridať, modifikovať a mazať Priority kontaktov (okrem základných systémových), ktoré sa nachádzajú v sekcii Profil – záložka Kontakty, časť Kontaktné údaje.

Vytváranie týchto priorít je v sekcii Administrácia / Členstva / záložka Priority. Základné systémové priority sú Primárny a Iný.