O používateľských rolách

Používateľská rola je kombináciou oprávnení, ktoré sú pridelené používateľom Tee-pee a umožňujú im alebo obmedzujú prístup k niektorým činnostiam a funkciám systému. To, čo používateľ môže v systéme vidieť a robiť (určité záložky, možnosti, akcie, ...), závisí od kombinácie povolení.

V závislosti od úrovne v hierarchii jednotiek, na ktorej sú používateľské roly pridelené, je prístup k funkcionalitám systému obmedzený na danú jednotku a jej podradené jednotky, alebo sa aplikujú na celú hierarchiu jednotiek. Ak má užívateľ priradenú nejakú rolu v jednotkách, názvy týchto jednotiek sa zobrazia v hlavnej ľavej ponuke v sekcii „Moje jednotky“.

Záleží na administrátoroch, aký súbor povolení pridelia používateľskej role. Na to, aby bolo možné čítať, vytvárať, upravovať, alebo mazať rolu užívateľa, musí byť udelené povolenie na Oprávnenia v jednotke.

Tieto nové užívateľské role budú potom k dispozícii na priradenie iným používateľom systému. Verejné roly môžu prideliť aj iní používatelia, avšak iba v rámci svojej úrovne v hierarchii jednotiek.

 

Vytvorenie novej používateľskej roly

V sekcii Administrácia / Nastavenia, v záložke Používateľské roly je možné vytvárať nové roly so zoznamom oprávnení, ktorými daná rola bude disponovať. Novú rolu pridáte kliknutím na „+“ v pravom hornom rohu.

 

 

Na obrazovke Vytvorenie používateľskej roly zadajte názov novej roly, jej popis a určite, či je verejná alebo neverejná. V zozname rolí sa potom po uložení vedľa verejných rolí zobrazuje ikonka s ľuďmi.

 

 

  • Verejná rola – rola je viditeľná pre ostatných používateľov, ktorí ju môžu priradiť ďalším používateľom v rámci jednotky, na ktorú majú práva. V zozname všetkých používateľských rolí je označená modrým symbolom.
  • Neverejná rola – rola môže byť priradená iba používateľom, ktorý ju vytvoril (obvykle Administrátor systému), a nie je dostupná na priradenie pre ďalších používateľov. Túto rolu môže priradiť iba používateľ s povolením na Používateľské roly v jednotke - Priradenie neverejných oprávnení.

Pre novú rolu vyberte zoznam oprávnení výberom jednotlivých check-boxov pri oprávneniach. Po zvolení všetkých potrebných oprávnení kliknite na Uložiť na konci zoznamu oprávnení.

 

 

Rolu priradíte používateľom systému v profile jednotky, v záložke Používateľské roly kliknutím na „+“ v pravom hornom rohu.

 

 

Vyberte Názov oprávnenia (používateľskej roly) a Meno osoby, ktorej chcete rolu priradiť a kliknite na Uložiť. Rolu môžete inej osobe priradiť len v rámci jednotky, na ktorú máte oprávnenia, a v rámci jej podradených jednotiek.