Jednotky

Oprávnenie umožňuje používateľovi meniť Základné údaje o svojej jednotke a podradených jednotkách. Zároveň má oprávnenie vytvárať, modifikovať a mazať nové jednotky na nižšej úrovni ako aj presúvať už existujúce jednotky pod iné jednotky.

 

Ľudia pod jednotkou

Používateľ disponujúci týmto oprávnením má možnosť vo svojej jednotke a v podradených jednotkách pridať novú osoby do jednotky, prideľovať časopisu, ukončiť členstvo osoby (v jednotke alebo na úrovni celej organizácie) alebo zmeniť osobe primárne členstvo do inej jednotky, na ktorú má právo.

Po udelení oprávnenia „Ukončiť členstvo“ sa používateľom na záložke Ľudia v profile jednotky v trojbodkovom menu pri záznamoch osôb zobrazí možnosť „Ukončiť členstvo“ (v prípade ak ide o bežné členstvo v jednotke) alebo „Ukončenie členstva v organizácií“ (ak má osoba v jednotke primárne členstvo)

 

Kontakty jednotky

Oprávnenie umožňuje používateľovi zobrazovať, upravovať, pridávať a mazať kontakty svojej jednotky ako aj podradených jednotiek.

 

Funkcie v jednotke

Oprávnenie umožňuje používateľovi zobraziť, pridať, zrušiť a modifikovať či zmazať funkcie v rámci svojej jednotky a jej podradených jednotiek.

 

História jednotky

Toto oprávnenie umožňuje používateľovi zobraziť kartu História v jednotke. Nadradenosť funkcionality skrytia a zobrazovania záložiek v Profile jednotky (Administrácia / Nastavenia / Profil jednotky) zostáva zachovaná, čo znamená:

  • Keď je záložka História jednotky nastavená ako Viditeľná, všetci používatelia v systéme ju uvidia medzi ostatnými kartami Jednotky, tiež ľudia bez tohto oprávnenia.
  • Keď záložka História jednotky nie je nastavená ako Viditeľná, budú ju môcť zobraziť iba ľudia s týmto povolením.

 

Hromadné registrácie

Týmto oprávnením by mal disponovať používateľ, ktorý má právo registrovať osoby ako členov organizácie, v rámci svojej jednotky. Toto oprávnenie umožňuje osobe zaregistrovať členov, upraviť, zmazať registráciu, vytlačiť registračný hárok ako aj doplniť a odstrániť osoby do/z registrácie, nastaviť informáciu o platbe alebo zlučovať registrácie.

Schválenie, zamietnutie alebo znovuotvorenie registrácie – týmto oprávnením by mal disponovať používateľ, ktorý má právo v rámci organizácie schvaľovať alebo zamietať zaslané registrácie.

 

Bankové účty v jednotke

Oprávnenie umožňuje zobrazenie, pridanie, modifikáciu a zmazanie bankových údajov v rámci svojej jednotky a podradených jednotiek. Záložka Bankové účty sa potom zobrazí na stránke s podrobnosťami o jednotke medzi ostatnými záložkami.

 

Používateľské roly v Jednotke

Oprávnenie umožňuje používateľovi zobraziť, modifikovať, priradiť, odstrániť či priradiť verejné alebo neverejné používateľské roly v rámci svojej jednotky a jej podradených jednotiek.

Verejný / Neverejný príznak používateľskej roly sa nastavuje v sekcii Administrácia / Nastavenia / Používateľské roly, pri tvorbe novej roly alebo editácii existujúcej roly kliknutím na tri bodky vedľa záznamu roly.

 

Štatistiky jednotky

Oprávnenie sprístupní používateľovi štatistiky osôb (napr. stav členstva, pohlavie, vekové kategórie a vývoj vekových kategórii) v rámci svojej jednotky a podradených jednotiek.

 

Používatelia v jednotke

Oprávnenie zobrazí a umožní modifikovať všetkých používateľov v jednotke používateľa a podradených jednotkách.

 

Prístup do archívu členov jednotky

Oprávnenie umožní zobrazenie bývalých členov jednotky, ktorí mali v minulosti členstvo na danej úrovni jednotky a aktuálne sú neaktívni v organizácií – nemajú žiadne aktívne členstvo (status: Neaktivny).