Vylepšenia a nové funkcie systému Tee-pee

[NOVÉ] ROZŠÍRENIE FUNKCIONALITY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Pridávanie novej osoby do jednotky

 • Pridaná nová tretia možnosť: Odoslať elektronickú prihlášku zákonnému zástupcovi, čo umožní registráciu dieťaťa cez zákonného zástupcu spolu s možnosťou vytvorenia jeho používateľského konta. Táto možnosť je dostupná ak vek pridávanej osoby je nižší ako vek nastavený v parametri „Maximálny vek používateľa pre modifikáciu údajov o jeho zákonných zástupcoch“.
 • Systém vždy overuje, či sa zadaný email zákonného zástupcu už nevyskytuje ako registračný email nejakej osoby v systéme. Na základe výsledkov validácie poskytuje možnosť buď prepojenia existujúcej osoby alebo vytvorenia nového zákonného zástupcu.  

Pridávanie a pozvanie zákonného zástupcu z profilu osoby  

 • Možnosť pridať zákonných zástupcov z profilu osoby a vybrať si buď už z existujúcich osôb s tee-pee kontom alebo vytvoriť nového zákonného zástupcu s možnosťou neskôr ho pozvať do systému z profilu osoby.

Profil Zákonných zástupcov 

 • Profil zákonných zástupcov, ktorí nie sú členmi organizácie obsahuje vybrané záložky Údaje, Kontakty, Nastavenia a Deti. V prípade, že zákonný zástupca aj členom organizácie, vidí aj iné záložky v závislosti od jeho role a s tým spojených oprávnení.
 • Zákonný zástupca s kontom Tee-Pee môže „prepínať“ medzi profilmi osôb, ktoré sú s ním prepojené a editovať ich obsah (možnosť vidieť a editovať obsah jednotlivých záložiek závisí od oprávnení a tiež nastavení v sekcii Administrácia / Nastavenia / Profil osoby.)
 • Ak boli zákonnému zástupcovi odobraté prepojenia s deťmi (z profilu osoby akciou „Zmazať) alebo už dieťa dosiahlo vek stanovený ako „Maximálny vek používateľa pre modifikáciu údajov o jeho zákonných zástupcoch“, jeho účet bude zablokovaný.
 • Zákonného zástupcu, ktorý sa rozhodne stať členom organizácie je možné pridať do jednotky pomocou akcie Obnovenie osoby z trojbodkového menu v jeho profile.

Záložky

 • Záložka Deti v profile osoby ak daná osoba je niekoho Zákonným zástupcom. Ak ku zákonnému zástupcovi nie sú momentálne priradené žiadne deti, záložka Deti sa nebude zobrazovať.
 • Záložka Zákonní Zástupcovia v profile jednotky, na ktorej je možné manažovať používateľské účty Zákonných zástupcov, ktorí sú prepojení s osobami, ktoré sú členmi danej jednotky. Ak žiadna z osôb v jednotke nemá zákonného zástupcu, záložka sa nebude zobrazovať. 

SEKCIA ĽUDIA

 • Zákonní zástupcovia sa zobrazujú ako neaktívne osoby pokiaľ nie sú zároveň aj členmi organizácie.

OPRÁVNENIA

 • UPDATE Používatelia v jednotke. Ak má osoba oprávnenie na zobrazenie a manažment používateľov  v záložke Používatelia v profile jednotky, bude mať zároveň aj právo na novú záložku Zákonní zástupcovia v profile jednotky.
 • UPDATE Zákonní zástupcovia. Pod skupinu oprávnení Zákonní zástupcovia boli pridané oprávnenia:
 • Pozvať zákonného zástupcu, ktorá umožňuje z profilu osoby, zo záložky Zákonní zástupcovia, poslať pozvánku do systému.
 • Záložka Deti, kde používatelia s týmto oprávnením budú môcť vidieť v profile osoby aj túto novú záložku.

FORMULÁRE A EMAILY

 • Boli pridané nové registračné formuláre a pozývacie emaily do systému špeciálne pre zákonných zástupcov. Ich znenie je možné upraviť v sekcii Administrácia / Nastavenia / Emaily.

[NOVÉ] ZOBRAZENIE MENA OSOBY PRI UDELENÍ / ODOBRATÍ SÚHLASOV

 • Okrem zobrazenia dátumu udelenia alebo odobratie súhlasu sa už zobrazuje aj meno osoby, ktorá súhlas udelila. 

Oprava chýb

 • Registrácie - osoba môže byť 2x na tom istom období: Globálne riešenie problému možnosti zaregistrovať jednu osobu na viacero registračných období bolo zrušenie možnosti znovu otvoriť už zamietnutú registráciu (TEEP-1090)
 • Preklad: "Failed to pay membership on time" na "Neplatenie členských poplatkov" (TEEP-1722)
 • Pri editácií členstva v jednotke - záznam pre pole v Jednotke vyzerá akoby bol editovateľný (TEEP-1473)
 • Zoznam prihlásených osôb na podujatie - zlé  zobrazenie stavu Deleted/Zmazaná  (TEEP-1467)
 • Export účastníkov podujatia - osoba bez adresy zobrazuje v polu “null, null, null” (TEEP-1537)
 • Zlé zobrazenie legendy v štatistikách podujatí (TEEP-1468)
 • Nemožnosť vymazať program, kvalifikáciu a ocenenie aj keď sa v systéme nepoužíva (TEEP-1575)
 • Dlhý názov podujatia a následne rozhádzané buttony v detaile podujatí (TEEP-1505)
 • Detail podujatia - nefunkčná šípka späť na zoznam Podujatí po pokuse o vymazanie podujatia (TEEP-1478)

Pripravované

 • Úpravy procesu obnovenia osoby
 • Obnovenie osôb, ktoré boli vylúčené z organizácie
 • Možnosť zmeny typu napredovania / kvalifikácie / ocenenia
 • Možnosť pridania kategórie ocenení a vzdelania
 • Zobrazenie hierarchie primárnej jednotky pri mene osoby
 • nový filtre v reportoch jednotiek (aktívna / neaktívna) a ľudí (aktívny / neaktívny)