Vylepšenia a nové funkcie systému Tee-pee

[NOVÉ] Potvrdzovacie okno pri udelení/odobratí súhlasov inej osobe
 • V prípade, že osoba udeľuje/odoberá súhlas inej osobe v tabe GDPR sa po zaškrnutí checkboxu zobrazí nové dialógové potvrdzovacie okno s informáciou, že osoba si je vedomá, že udeľuje súhlas za inú osobu.
 • Potvrdzovacie okná sa budú zobrazovať osobám oprávneným udeľovať/odoberať iným osobám súhlasy a zákonným zástupcom pri udeľovaní/odoberaní povinných aj nepovinných súhlasov.
 • Potvrdzovacie Dialógové okno sa zobrazí aj keď ide o neaktívnu osobu.
 • V prípade, ak osoba udeľuje/odoberá súhlas sama sebe, ostáva logika zachovaná (potvrdzovacie okno sa zobrazí iba v prípade odoberania povinného súhlasu).

Prečítajte si viac v časti: PROFIL/GDPR súhlasy osoby a PROFIL/Deti.

 

[VYLEPŠENIE] Reporty/Ľudia - Súhlasy
 • Stĺpec Udelené súhlasy - za každým názvom udeleného súhlasu bude v zátvorke spolu s dátumom udelenia zobrazené Meno a Priezvisko osoby, ktorá udelila súhlas.
 • Stĺpec Odobrané súhlasy - za každým názvom odobraného súhlasu bude v zátvorke spolu s dátumom odobratia zobrazené Meno a Priezvisko osoby, ktorá odvolala súhlas.
 • stĺpec Neudelené súhlasy (súhlasy, ktoré neboli nikdy udelené a následne odobrané) - bez zmeny - zobrazuje sa iba názov súhlasu.
 • Historické udelené/odobrané súhlasy - v prípade historických súhlasov, ktoré boli udelené/odobrané pred implementovaním funkcionality doťahovania mena a priezviska osoby, ktorá súhlas udelila/odobrala (takéto súhlasy v GDPR tabe v profile osoby nemajú zobrazené meno) sa v Reportoch pre vybrané súhlasy zobrazuje prednastavený text: SYSTÉM.
 • Meno a Priezvisko osoby, ktorá udelila/odvolala súhlas zobrazené v časti Reporty korešponduje s údajmi zobrazenými v Profile danej osoby, ktorej sa súhlasy týkajú v záložke GDPR.

Prečítajte si viac v časti: REPORTY/Reporty o osobách.

 

[NOVÉ] Vstup do systému len po udelení povinných aktívnych súhlasov
 • Používateľ, ktorý má udelené všetky povinné súhlasy, bude po zadaní a potvrdení správnych prihlasovacích údajov automaticky prihlásený a presmerovaný do systému Teepee. (Bez zmeny)
 • Používateľ, ktorý nemá udelené všetky povinné súhlasy (napr. obnovený používateľ, existujúci aktívny používateľ s neudelenými povinnými súhlasmi) je po vyplnení prihlasovacích údajov a ich potvrdení presmerovaný na novú stránku „Udelenie povinných súhlasov“.
 • Bez udelenia povinných súhlasov používateľovi nebude umožnené prihlásenie do systému Teepee.
 • Nová stránka „Udelenie povinných súhlasov“ obsahuje informačný text, zoznam všetkých povinných súhlasov, ktoré daná osoba nemá udelené a tlačidlá Udeliť a Odísť.
 • Ak používateľ klikne na tlačidlo Odísť: súhlasy nebudú udelené a používateľ bude presmerovaný späť na prihlasovaciu stránku.
 • Ak používateľ, ktorý je oprávnený sám sebe udeľovať súhlasy, udelí všetky zobrazené povinné súhlasy a klikne na tlačidlo Udeliť, bude automaticky prihlásený do systému.
 • Používateľ s vekom nižším ako je min. systémový vek (Administrácia/Nastavenia/Systém), ktorý nie je oprávnený udeľovať sám sebe súhlasy, je na stránke „Udelenie povinných súhlasov“ informovaný, že nespĺňa podmienky pre udelenie súhlasov a udelenie súhlasov musí vykonať poverené osoba: administrátor alebo jeho zákonný zástupca. (Tlačidlo Udeliť je neaktívne).
 • Aktuálne sa na Zákonného zástupcu s kontom Teepee, ktorý nie je členom organizácie, nevzťahujú pravidlá GDPR, preto sa do systému prihlasuje bezo zmien (bez nutnosti udeľovať súhlasy - súčasná funkcionalita)
 • Dôležité upozornenie: Ak je zákonný zástupca zároveň členom organizácie, pre úspešné prihlásenie do systému MUSÍ mať vyplnený dátum narodenia! V opačnom prípade nie je možné prihlásenie do systému!
 • Logika zobrazovania ZŤP súhlasov – zachovaná. Povinné aktívne  ZŤP súhlasy sú vyžadované iba pre osobu so stavom ZŤP.
 • Ak je používateľ prihlásený v systéme čase, kedy pribudne nový povinný aktívny súhlas – jeho prihlásenie ostáva platné. Kontrola pridelenia povinných súhlasov prebehne až pri najbližšom prihlásení.

Prečítajte si viac v časti: PRIHLÁSENIE DO SYSTÉMU/Prihlásenie do účtu Tee-pee a PROFIL/GDPR súhlasy osoby.

 

Úlohy

 • Aktualizácia a doplnenie nových prekladov pre vybrané jazykové verzie aplikácie.
 • Špecifické úpravy dát v databáze podľa požiadaviek zákazníkov.

Oprava chýb

 • Oprava ďalších drobných chýb.